Jim Gresham, Elder

Phone:  412-245-7545

Email: jimgresham49@comcast.net

Mike Redigan, Elder

Phone: 724-454-0744

Email:  Redigan58@hotmail.com

Dave Abraham, Deacon

Phone: 724-396-2343

email:  dave.abraham@comcast.net

Dave Baughman, Deacon

Phone:  724-454-5003

Email:  Daverb5@hotmail.com

Joe Bayura

Phone: 724-953-6341

Email:  Jbayura3@yahoo.com

Mike Sierk, Deacon

Phone:  724-396-7199

Email:  mls.lakers32@icloud.com

Jeff Susa, Deacon

Phone:  724-216-8512

Email:  susafamily@netzero.net

J. D. Turco, Deacon

Phone:  724-831-9353

Email:  Turco3@comcast.net

Rich Zagar, Deacon

Phone:  724-640-2499

Email:  medic.hcc@gmail.com